ΘΕΟΝΗΜΟ

Rafael Andrés Escribano

New Member
Español de Puerto Rico
Would someone be so kind and tell me what does ΘΕΟΝΗΜΟ mean in this image?
 

Attachments

 • ΘΕΟΝΗΜΟ - hemp rope.jpeg
  ΘΕΟΝΗΜΟ - hemp rope.jpeg
  114.3 KB · Views: 38
 • shawnee

  Senior Member
  English - Australian
  I've not seen the term before but assisted by the image, I would venture to say that it has to do with the encased cord - νήμα. I cannot say more on it's theological significance.
   

  sotos

  Senior Member
  Greek
  It is certainly a misspelling (common in popular art works), probably for the [Ο] ΘΕΟC HMΩΝ (OUR LORD). It would be helpful if we had the rest of the inscription too.
   
  Last edited:

  Perseas

  Senior Member
  It is certainly a misspelling (common in popular art works), probably for the [Ο] ΘΕΟC HMΩΝ (OUR LORD). It would be careful if we had the rest of the inscription too.
  Or ΘΕΟΝ ΗΜΩΝ.
  I agree. There's a word under ΘΕΟΝΗΜΟΝ which might be helpful.
   

  ioanell

  Senior Member
  Greek
  Perhaps it could be considered a very short excerpt from the ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ, if the words underneath were visible : Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ ὀργῆς, λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου, ὑπὲρ τοῦ ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, ὑπὲρ τοῦ ἀποστρέψαι καί διασκεδάσαι πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ' ἡμῶν κινουμένην καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς. Κύριε, ἐλέησον. (3)
  On the other hand, there are really "bloody? hemp ropes/cords" criss-crossed, on the inside of the window at the centre of the cross, as shawnee noted. Might it be a medieval invented term for this "holy hemp rope" [although it could be more correctly rendered as ΘΕΟΝΗΜΑ]? Perhaps Rafael could provide a bigger image for a possible further help.
   
  Top