κάλιστα

Santiago Jorge

Senior Member
English, USA
I don't know Greek very well, but find myself trying to translate this sentence into English. Would you please help me out?

This is the original(I think—I can barely read the author's writing):
«Αν κἁθης κάλιστα και την ελληνική γλώσσα λίγο καλύτερα όλος θα νομίζουν ότι είδος Αθηναίος.»

This is what I have so far, and it doesn't flow well or make much sense:
If defendant hardly and Greek language a little better all will think that kind of Athenian.”
 
 • Perseas

  Senior Member
  Greek
  Hi,
  the sentence in Greek does not make any sense. I' ll try to rewrite it being as close as it can be to the original one:

  Αν μάθεις, κάλλιστα, και την ελληνική γλώσσα λίγο καλύτερα , όλοι θα νομίζουν ότι είσαι ίδιος Αθηναίος.
  If you also learn the Greek language a little better, all will think that you are a right Athenian.
   
  < Previous | Next >
  Top