συντελείας (soon-tel'-i-ah) and τέλος (tel'-os)

Discussion in 'Ελληνικά (Greek)' started by Vlad Kotenko, Jul 5, 2014.

 1. Vlad Kotenko Member

  Russia
  Russian
  Hello,

  I would like to know whether there is a difference between the ancient Greek words τέλος (tel'-os) and συντελεία (soon-tel'-i-ah) used at Matthew 24:14 and 28:20 in the Greek text. Both of those words are translated as "end" in the English King James Version.

  Matthew 24:14 reads: "Καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν· καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος."

  Matthew 28:20 reads: "διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδού, ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος."

  Can τέλος and συντελεία refer to the same thing and thus be used interchangeably?


  Kind regards,
  Vlad Kotenko
   
 2. Perseas Senior Member

  Greece
  Greek
  Hello and welcome,

  yes, both words mean here the "end of the world".
  There is a similar thread here
   
 3. sotos Senior Member

  Greek
  They are the same, in this case. "synteleia" is more emphatic, something like "the complete end".
   
 4. Vlad Kotenko Member

  Russia
  Russian
  Thank you for your help
   

Share This Page

Loading...