והמקום ינשא ויגבה ויתרומם ויתגדל בעולם במשפט ההוא ששפט בם , והאל הקדוש נקדש בעולמו‎‎

Sharjeel72

Member
English
ר' אליעזר מבלגנצי:
וישח אדם - הנותרים , בראותם משפט אלהינו , ועיני גבוהים תשפלנה; והמקום ינשא ויגבה ויתרומם ויתגדל בעולם במשפט ההוא ששפט בם , והאל הקדוש נקדש בעולמו , לעיני הכל , בצדקה שעשה לענייו , כעניין "בקרובי אקדש" (יר' י , ג); "והתגדלתי והתקדשתי" (יח' לח , כג). בכל מקום: 'משפט' ו'צדק' - 'משפט' לגוזל , ו'צדקה' לנגזל.

(commentary on Isaiah 5:13-17)

And a man shall speak - the rest, seeing the judgment of our God, and my high eyes shall be humbled; And the place shall be lifted up and exalted and exalted and exalted in the world in that judgment which he has judged in them, and the Holy God is sanctified in his world, in the sight of all, in the charity which he has done for his poor, as a matter "in the sanctuary" "And I was magnified and sanctified" (18:22). Everywhere: 'trial' and 'justice' - 'trial' for the kidnapper, and 'justice' for the robber.

What is the place talked about in והמקום ינשא ויגבה ויתרומם ויתגדל בעולם במשפט ההוא ששפט בם , והאל הקדוש נקדש בעולמו?

Thanks again
 
  • Top