Albanian: relatuar

< Previous | Next >

lindi

New Member
Does somebody know the meaning?

Megjithatë, duke iu kthyer problemit, dua të them se për rastin e trajtimit të çështjes në fund të vitit 1955, kur më është relatuar, siç dokumentohet...
 
  • < Previous | Next >
    Top