['peδrə]

Discussion in 'Català (Catalan)' started by balerno, Aug 26, 2012.

 1. balerno New Member

  Castellano
  Bona tarda.
  No sóc parlant nadiu de català, tinc un dubte sobre fonètica.
  No tinc molt clar quan apareixen els al·lòfons [β] [δ] [γ] de /b/ /d/ i /g/, apart de quan es troben en posició intervocàlica. Per allò necessitaria que algú per favor em digués perquè apareix al mot ['peδrə].
  Gràcies!!
   
 2. Agró

  Agró Senior Member

  Alta Navarra
  Spanish-Navarre
  Hola.
  Perquè es troba entre sons sonors (/e/ i /r/).
   
 3. balerno New Member

  Castellano
  Val, gràcies! Això constitueix una norma?
  El fet que del fonema /d/ es faci la realització d'un al·lòfon ([d]) o un altre ([δ]) implica algun grau de correcció? És a dir, és més 'perfecte', s'apropa més, per exemple la realització [d] al fonema /d/ que l'altre, o no?
  Gràcies una altra vegada!!
   
 4. Agró

  Agró Senior Member

  Alta Navarra
  Spanish-Navarre
  No es tracta de graus de correcció, és més aviat un fenòmen que es dóna automàticament segons quins contextos fònics.

  Els fonemes /b/, /d/ i /g/ apareixen en els següents contextos:


  • principi absolut o després de pausa:

  barra ['barrə]
  dona ['dɔnə]
  gorra ['gorrə]


  • darrere d'un so nasal:

  ambició [əmbisi'o]
  endins [ən'dins]
  enganxar [əŋgəɲ'ʃa]


  • darrere d'un altre so oclusiu:

  capbussar [kabbu'sa]
  abdicar [əbdi'ka]
  cap-gros [kab'grɔs]


  • la [d] darrere de [l] o [ʎ]:

  aldarull [əldə'ruʎ]

  i els seus respectius al·lòfons ([β], [δ], [γ]) en la resta de contextos:

  havia [ə'βiə]
  agafa [əγ'afə]
  queda ['keδə]

  (Núria Cot et al. Manual de llengua. Edicions 62. Barcelona, 1987.)
   
 5. merquiades

  merquiades Senior Member

  France
  USA Northeast
  Per a completar el que diu l'Agró, no es tracta tan sols d'una posició intervocàlica. Els al·lòfons ([β], [δ], [γ]) aparèixen quan els precedeix una vocal: pedra, pare, havia, agafa, queda, aigua, la dona, una gala, una vocal, agrir, obrir, cansada i dormida, no digui, ha guanyat, cabra blanca i brava, la boda dramàtica, la blusa blava i negra etc.... un milló d'exemples més.
  De fet, parlant d'aquest cas només, em fa l'efecte que és la mateixa regla en castellà i inclòs els mateixos sons.
   
  Last edited: Sep 2, 2012

Share This Page

Loading...