pel qual s’aprova el text refós de la propietat intel·lectual

catatonia.today

Senior Member
USA English
Context:

Que en tot allò que es relacioni amb els drets d’autor del text, el present contracte es regirà pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la propietat intel·lectual.

Estic perdut en aquesta frase. Si algú pot ajudar?

That in all that which is related to the copyright of the text, this contract will be governed by what is stipulated in the Royal Legislative Decree 1/1996 of 12 April, from which the redrafted text of intellectual property is sanctioned/endorsed/approved.
 
 • ampurdan

  Senior Member
  Català & español (Spain)
  Es tracta del nom la disposició legal:

  "Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intelectual" tot i que en realitat és més llarg.

  El text refós d'una disposició legal se sol traduir per "consolidated text/version". Es tracta d'una nova aprovació d'un text que ha sofert vàries modificacions i que per claredat és aprovat novament amb les modificacions. En l'ordenament espanyol, normalment una llei de les cambres parlamentàries habilita al poder executiu per tal que dugui a terme aquesta tasca i això ho fa, no mitjançant una "llei" formal sinó mitjançant un Reial Decret Legislatiu, que té la mateixa força que una llei, per l'habilitació parlamentària.

  Normalment es tradueix per "approved" encara que en l'àmbit anglosaxó els parlments "pass Acts".

  Així, una possible traducció:

  "Royal Legislative Decree nº 1/1996, of April 12, by which the consolidated text of the Intellectual Property Act is approved".
   
  Top