German to English riechen

Dictionary entry: riechen
  • Top